Tietosuoja

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava

Visofa Oy
Ritatie 1
44120 Äänekoski
Y-tunnus 2488643-2

Tuire Nieminen
[email protected] 
Puh. 040-7643914

Yleistä

Rekisterinpitäjän velvollisuutena on huolehtia rekisteröityjen henkilötietojen turvallisesta säilyttämisestä. Kaikkia rekisteröityjen tietoja ja rekistereitä koskevat seuraavat säännöt.

Asiakasrekisteri, nettisivut

Nettisivuilla on kolme erilaista täytettävää lomaketta (yhteydenotto, hoitoaikojen ilmoittaminen ja avoin työhakemus), joiden kautta lähetettyjä asiakastietoja käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksella. Lomakkeiden sisältämät tiedot ovat vain asianosaisten saatavilla.

Asiakirjojen säilytys, luovuttaminen ja arkistointi

Asiakirjoja säilytetään niin, että ulkopuolisilla tahoilla ei ole pääsyä tietoihin. Jos asiakirja on yleisesti nähtävillä, pidetään huoli, että sen perusteella ei ole mahdollista yksilöidä ja yhdistää tietoa tiettyyn henkilöön.

Tietoja luovutetaan vain asianomaisille heidän erillisestä pyynnöstään. Tietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon toimijoille rekisteröidyn tai hänen huoltajansa luvalla, sekä viranomaisille heidän esittäessään virallisen pyynnön.

Kaikki rekisterien sisältämät tiedot säilytetään lain määräämän ajan. Tarpeettomat tiedot tuhotaan tietoturvallisesti.

Rekistereiden tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

visofa-paivakodit.fi sivusto käyttää evästeitä. Lue lisää evästekäytännöistämme täältä >>